Franz Schmoll

 

Handwerksrolle: Gewerbeanmeldung, Ausnahmebewilligungen, Ausübungsberechtigungen, Schwarzarbeit DN + EU

Handwerkskammer Aachen
Sandkaulbach 17-21
52062 Aachen
www.hwk-aachen.de

Tel.: +49 241 471-143
Fax: +49 241 471-103
franz.schmoll@hwk-aachen.de

Ihr Ansprechpartner zu folgenden Themen:

Ausübungsberechtigung
Ausnahmebewilligungen
Altgesellenregelung
Betriebsprüfungen
Gewerbeanmeldung
Schwarzarbeit DN + EU
Unerlaubte Handwerksausübung


Zurück